loader image

Series: Khánh Hòa trong tương lai (phần 5)

Phần 5 thuộc series Khánh Hòa trong tương lai sẽ cập nhật các chính sách, phương án phát triển mới nhất của Khánh Hòa về cấp, thoát nước, xử lý chất thải và các cơ sở hạ tầng nhầm phát triển kinh tế – xã hội Khánh Hòa.

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 1)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 2)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 3)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 4)

Phát triển mạng lưới thủy lợi và hệ thống cấp nước

Phát triển hệ thống thủy lợi và cấp nước tại tỉnh Khánh Hòa
Phát triển hệ thống thủy lợi và cấp nước tại tỉnh Khánh Hòa

Phát triển thủy lợi

Khánh Hòa đảm bảo cấp 100 % nước tưới đất lúa hai vụ, 80% diện tích đất trồng trọt. Đảm bảo cấp nước tạo nguồn sinh hoạt và công nghiệp.

Nâng cao khả năng tiêu thoát ra, các sông, kênh, đảm bảo thoát nước cho các vùng đồng bằng, vùng thấp trũng với tần suất thiết kế 5-10%, chủ động trong các hoạt động đều tiết và kiểm soát lũ, triều dâng, giữ ngọt, ngăn mặn, tiêu úng và hạn chế tác động của các hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Xây dựng mạng lưới thủy lợi Khánh Hòa hướng tới phục vụ đa mục tiêu, toàn diện và hoàn chỉnh. Nâng cấp, hiện đại hóa công trình đầu mối, kênh dẫn, điều kiện vận hành để phát huy năng lực thiết kế và nâng cao năng lực phục vụ. Khánh Hòa chủ trương nghiên cứu tổ chức đầu tư các công trình tích và trữ nước, xây dựng đập dâng, đập giữ ngọt ngăn mặn, hệ thống truyền dẫn nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho từng vùng. Thực hiện kiên cố hoá kênh mương kết hợp sửa chữa các kênh mương đã xuống cấp nâng tỷ lệ bê tông hoá các kênh mương của tỉnh vào năm 2023 là 80%.

Phương án cấp nước cho các khu vực của Khánh Hòa

Phân vùng cấp nước thành 5 vùng chính: vùng Vạn Ninh, vùng lưu vực Sông Cái Ninh Hòa, vùng lưu vực sông cái Nha Trang, Cam Lâm – Cam Ranh

Duy trì và kêu gọi nhà đầu tư phát huy năng lực những công trình sẵn có của Khánh Hoà thể đảm bảo nước phục vụ các dự án xây dựng mới và phát triển các hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cấp đủ nước cho các vùng nông thôn kề cận và các khu vực đô thị loại mới. Xây mới và cải tạo các nhà máy lấy nước từ các hồ như: Đá Bàn, Sông Chò, Tiên Du, Đồng Điền, Cam Ranh Thượng,..

Khánh Hòa nâng cấp và xây dựng mới các công trình cấp nước trọng điểm tại khu vực nông thôn, đầu tư các công trình gắn kết hệ thống mạng cấp nước liên xã.

Phương án thoát nước

Phân vùng tiêu thoát nước thuộc Khánh Hòa

Phương án phát triển hệ thống cơ sở tiêu thoát nước
Phương án phát triển hệ thống cơ sở tiêu thoát nước

Lưu vực của vịnh Vân Phong-Khánh Hòa gồm: KKT Vân Phong và Vạn Ninh thoát về trục tiêu thoát nước gần nhất như sông Hiền Lương, Đồng Điền, Bình Sơn,… sau đó chảy xuống vịnh Vân Phong.

Lưu vực sông cái Ninh Hòa-Khánh Hòa: toàn bộ xã NInh Hòa thoát về dòng chính sông cái Ninh Hòa, phụ lưu sông Đá Bàn, Tân Lâm, Cây Sao, Cầu Lắm, suối Tiên Du, suối Trầu… chảy xuống vịnh Nha Phu.

Lưu vực Nha Trang-Khánh Hòa: thoát về sông Cái Nha Trang, chảy xuống vịnh Nha Trang.

Lưu vực Cam Ranh-Khánh Hòa: thoát về sông Tà Rục, sông Cạn và thoát về suối Hành, suối Cát.. sau đó sẽ chảy xuống vịnh Cam Ranh.

Lưu vực Tô Hạp-Khánh Hòa: thoát về Tô Hạp, thoát ngược sang địa bàn Ninh Thuận.

Hệ thống thoát nước vùng nông thôn, đô thị

Khánh Hòa nâng cấp, mở rộng quy mô hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các khu đô thị, khu kinh tế trọng điểm và các khu – cụm công nghiệp, chú tâm xây dựng hệ thống thoát nước thải nông thôn và đô thị. Đối với khu vực phát triển sản xuất nông – lâm – thủy hải sản, Khánh Hòa chủ yếu cho thoát qua hệ thống kênh mương thủy lợi, công trình đầu mối.

Phương án xử lý chất thải

Phát triển cơ sở xử lý chất thải từng vùng
Phát triển cơ sở xử lý chất thải từng vùng

Đối với chất thải rắn

 • Chất thải sinh hoạt dạng rắn: Khánh Hòa ưu tiên cải tạo, nâng cấp và mở rộng các cơ sở xử lý  chất rắn hiện hữu; xây dưng các cơ sở xử lý rác thải mới nếu cơ sở cũ đã đầy. Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý chất thải rắn bằng các công nghệ hiện đại hơn (tái sử dụng và tái chế lại các nguyên vật liệu có thể tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ,…) sẽ đạt 85%.
 • Chất thải rắn công nghiệp Khánh Hòa: thu gom và xử lý cùng nhóm chất thải rắn trong sinh hoạt. Chất thải có nguy hại đến môi trường và con người được thu gom xử lý tại các cơ sở chuyên biệt đã qua phê chuẩn.
 • Chất thải trong y tế: Khánh Hòa đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng xử lý nhóm chất thải y tế (nước thải, rác y tế, rác truyền nhiễm,…) và xử lý các dạng chất thải độc hại bằng các công nghệ hiện đại mới, song song bảo vệ môi trường Khánh Hòa.

Về các nhà máy chuyên xử lý nước thải

 • Nước thải từ sinh hoạt đô thị: Khánh Hòa xây dựng hệ thống cử lý chất thải chuyên biệt tại các khu vực đô thị (vùng nội thị cũ của TP. Nha Trang – Khánh Hòa sử dụng hệ thống thoát nửa riêng). Tân tạo, thiết lập các nhà máy xử lý nước thải tại các khu đô thị của Khánh Hòa.
 • Nước thải từ các hoạt động công nghiệp: Khánh Hòa thiết lập vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu – cụm công nghiệp, làng nghề đảm bảo quy trình xử lý đạt huẩn kỹ thuật môi trường trước khi dẫn nước thải đã qua xử lý ra biển. Khánh Hòa đặt ra quy định nước thải ở các khu – cụm công nghiệp, làng nghề phải tiến hàng xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống thu gom xử lý tập trung theo quy định hiện hành.
 • Nước thải ở khu vực nông thôn: Khánh Hòa sẽ tiến hành xử lý theo các các đồ án quy hoạch từng vùng đã được phê duyệt, khuyến khích xây dựng các hệ thông xử lý và trạm xử lý thải chuyên biệt..

Cơ sở hạ tầng cảng cá, khu vực neo đậu trú bão

Khánh Hòa tiến hành thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy trình kỹ thuật và khả năng thích ứng với khí hậu và mực nước biển. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (số lượng: 2) và 2 khu cấp tỉnh.

Cơ sở hạ tầng xã hội Khánh Hòa

Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội tiên tiến tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội tiên tiến tỉnh Khánh Hòa

Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra, tiến hàng cải thiện, nâng cấp hệ thống quy mô giáo dục theo từng cấp. Nâng cấp cơ sở vật chất trường học và chất lượng giảng dạy. Bảo đảm Khánh Hòa luôn sẵn sàng quỹ đất để mở rộng, xây mới các hạ tầng giáo dục các cấp.

Mỗi vùng của Khánh Hòa cố gắng xây dựng ít nhất 1 cơ sở chuyên giáo dục đặc biệt dành cho người khiếm khuyết và ít nhất có 1 cơ sở hỗ trợ hòa nhập, giáo dục và phát triển.

Phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn xã hội hóa, huy động vốn đầu tư xây dựng một số cơ sở đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế, nâng cấp các trường trung cấp nghề đã có sẵn trong khu vực.

Thu hút các trường đại học trong và quốc tế đến phát triển tại Khánh Hòa.

Văn hóa, thể thao

Bảo đảm quỹ đất và không gian trong việc nâng cấp và mở rộng hạ tầng văn hóa thể thao. Khánh Hòa ưu tiên ở các khu vực nằm ở vị trí trung tâm với kiến trúc hiện đại những vẫn hài hòa với văn hóa vùng miền.

Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, chú trọng tu bổ, tôn tạo di tích. Phát triển khu vực tôn giáo, tín ngưỡng mang tính đặc trưng của địa phương.

Xây dựng, phát triển các trung tâm thể thao, nhà thi đấu nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, hưởng thụ văn hóa,… đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực Duyên hải Trung bộ.

Đẩy mạnh công tác xã hội văn hóa thể thao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng toàn diện lĩnh vực văn hóa, thể thao góp phần đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Hạ tầng y tế tỉnh Khánh Hòa

Phương án phát triển hạ tầng y tế tỉnh Khánh Hòa
Phương án phát triển hạ tầng y tế tỉnh Khánh Hòa

Xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Xây dựng và mở rộng cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Khánh Hòa tổ chức tân tạo cơ sở y tế đã hoạt động lâu năm, xuống cấp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Ưu tiên xây mới và nâng cấp các cơ sở chẩn đoán và chữa bệnh tại các thành phố mới. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng khám và điều trị bệnh vệ tinh, chữa bệnh đạt chuẩn trên địa bàn Khánh Hòa. Hiện đại hóa trang thiết bị y tế để đủ khả năng phù hợp với xu thế bệnh tật giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Đẩy mạnh phát triển hiện đại hoá Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà thành trung tâm tuyến tỉnh của vùng duyên hải Trung Bộ.

Xây dựng hệ thống y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật đồng bộ, đủ năng lực dự báo, kiểm soát bệnh lây nhiễm, không truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường sống.

An sinh xã hội

Huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng an sinh xã hội trên địa bàn Khánh Hòa. Đẩy mạnh các công tác bảo trợ xã hội, tiếp tục rà soát, sắp xếp và đầu tư. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội hiện có, đồng thời Khánh Hòa ưu tiên và khuyến khích nâng cấp một số cơ sở trợ giúp xã hội cả công lập và ngoài công lập nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện chăm sóc, trợ giúp phụ nữ, người già và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như người khuyết tật, người già, người tàn tật và các nhóm đòi hỏi được trợ giúp khác.

Khoa học, công nghệ

Xây dựng hệ thống hạ tầng kha học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng và góp phần tăng cường nguồn lực bên trong giúp tỉnh Khánh Hòa phát triển thần tốc nhưng bền vững, phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và tận dụng triệt để những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khánh Hòa tăng cường đầu tư, phát triển Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Nghiên cứu thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia và công nghệ Đại dương, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện Hải Dương học Nha Trang – Khánh Hòa nhằm phát triển các ứng dụng công nghệ đại dương, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bào an ninh quốc phòng tỉnh Khánh Hòa.

Tập trung đầu tư để nâng cấp cơ sở vật chất cho trung tâm đo lường chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn.

Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện phát triển vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dưới hình thức xã hội từ các nguồn lực xã hội.

Kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm phát triển và áp dụng hệ thống Internet vạn vật (IoT) Khánh Hoà, thu hút đầu tư và kêu gọi những tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước đầu tư cơ sở kinh doanh và sản xuất ở Khánh Hoà.

Phần 5 của chuỗi series Khánh Hòa trong tương lai kết thúc ở đây, phần 6 sẽ cập nhật trong thời gian ngắn nhất trên  trang web chính thức của An Lạc Gia Estate. Quý độc giả quan tâm và theo dõi các thông tin khác về Bất động sản, hãy theo dõi ngay Fanpage An Lạc Gia Estate.

thi truong bat dong san bat tang tro lai bat chap covid 19 250615
Khu đô thị Para Grus – Có nên đầu tư vào nhà phố biển?

Para Grus là phân khu đầu tiên của KN Paradise được giới thiệu ra thị trường. Hơn cả 1 dự Read more

Khu đô thị Paragrus
Bãi Dài Cam Ranh – Thiên đường du lịch trong tương lai

Nha Trang là thiên đường để trải nghiệm những bãi biển xanh trong như ngọc, những dải cát trắng mịn. Read more

Nikko Mori - Unique Villas
Dự án Parasol Cam Ranh – Dự án tầm cỡ quốc tế ra mắt trong quý lll/2021

Dự án Para Sol Cam Ranh là khu đô thị thứ 2 nằm trong siêu dự án KN Paradise – Read more

Pháp lý Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư xuống tiền
Pháp lý – Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư “xuống tiền”

Bên trên là bài đọc PHÁP LÝ - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN? Cùng Read more

 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC GIA ESTATE

 •  Trụ sở : 126 – 128 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn Phòng Đại Diện: 37 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
 •  Số điện thoại: 0943 54 54 57
 •  Email: mail@anlacgiaestate.com
 •  Website : anlacgiaestate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *